SRP / ENG

Ivona Milić: Poštovanje ESG koncepta i principa u poslovanju je kamen temeljac zelene agende Srbije

Ivona-Milic-840x430-Srp

U svetu bankarstva, gde često dominiraju brojke, Ivona Milić se posvetila održivosti. Viši je ESG specijalista u Raiffeisen banci i sve aktivnosti koje sprovodi imaju za cilj ublažavanje klimatskih promena, održivo korišćenje i zaštitu prirodnih resursa. Milić veruje da je moć svakog pojedinca ključna za održivu budućnost.

Ivona Milić je članica Savetodavnog odbora WISE Srbija mreže žena. Po zvanju je doktorka ekonomskih nauka, a bavi se temama održivosti i ESG konceptom u kontekstu bankarske industrije. U razgovoru sa Ivonom Milić istražujemo dubinu ESG koncepta, njegov značaj u bankarskom sektoru i šire, kao i ulogu žena u promovisanju održivosti i zelenog poslovanja.

Najveći deo karijere Ivona Milić je provela u bankarskom sektoru, gde je primarno radila na kreditnim poslovima za korporativne klijente. „Temom održivosti i ESG koncepta u kontekstu bankarske industrije aktivno se bavim poslednje četiri godine i aktuelno sam u Raiffeisen banci ad Beograd angažovana na poslovima višeg ESG specijaliste za korporativne klijente“a istakla je.

Milić: Oduvek sam želela da se bavim poslom koji bi omogućio da direktno doprinesem nekom višem cilju

Doktorsku tezu ‘Pozicioniranje Srbije na svetskom tržištu u uslovima globalne finansijske krize’ odbranila je 2013. godine na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Završila je i više specijalizacija u oblasti finansiranja projekata iz obnovljivih izvora energije i prilagođavanja klimatskim promenama.

„Oduvek sam želela da se bavim poslom koji bi omogućio da direktno doprinesem nekom višem cilju. Stoga sam aktualizaciju ESG teme prihvatila kao najbolji mogući način da znanje i kvalitet i iskustvo koje posedujem stavim u službu cilja koji podrazumeva održivu budućnost svih nas“, rekla je Milić.

ESG podrazumeva odgovornost prema društvu, životnoj sredini i budućim generacijama

„U suštini, pojam ESG je kompleksan i podrazumeva širok dijapazon uticaja u sve tri oblasti, pri čemu očuvanje životne sredine obuhvata pitanja uticaja na životnu sredinu i mogućnosti koje postoje da se rizik tog uticaja ublaži. Uticaj na društvo obuhvata pitanja odnosa sa društvenom zajednicom u kojoj se posluje u smislu analize stava prema raznolikosti, poštovanju ljudskih i radnih prava, zdravlju. I konačno, korporativna struktura i upravljanje obuhvataju pitanja transparentog poslovanja, upravljanja i usklađenosti poslovanja sa pravnim i etičkim normama poslovanja“, objasnila je.

Naglašava da su svi ovi faktori kompleksni, dinamični i jako volatilni i da je stoga neophodno, ali i jako izazovno za sva privredna društva da ih analiziraju i uključe u svoje poslovne i razvojne strategije.

Banke su oduvek vodile računa o ovim pitanjima

„ESG podrazumeva odgovornost prema društvu, životnoj sredini i budućim generacijama, što naravno nije nova tema za banke. Banke su oduvek vodile računa o ovim pitanjima. Pojavom ESG koncepta samo je došlo do nove sistematizacije aktivnosti u ovoj oblasti radi lakše pripreme strategije i kontinuiranog praćenja aktivnosti koje spadaju u ESG delokrug“, rekla je Milić.

Investitori ciljaju kompanije koje su aktivne po pitanju održivog razvoja

ESG principi podrazumevaju jačanje korporativne kulture i poslovne reputacije. Potrošači preferiraju proizvode i usluge koji potiču iz kompanija koje vode računa o životnoj sredini. Investitori odabiru kompanije koje su aktivne po pitanju održivog razvoja.

„ESG rejting, različita kategorija od kreditnog rejtinga, postaje sve značajnija komparativna prednost za privredne subjekte, a istovremeno promena pravne regulative u ovoj oblasti nedvosmisleno uslovljava dalju aktuelizaciju EGS koncepta. Na kraju, ali naravno i ne i poslednje, zaposleni teže da rade u kompanijama koje posluju transparentno i etički korektno“, istakla je.

Nadležnosti ESG specijaliste u banci obuhvataju širok dijapazon aktivnosti

Kako je i ESG koncept multidisciplinaran, tako i nadležnosti ESG specijaliste u banci obuhvataju širok dijapazon aktivnosti. Banke finansiraju investicije koje se, između ostalog, sagledavaju prema ESG kriterijumima. Stoga imaju i savetodavnu uslugu i pomažu klijentima da odaberu adekvatan model finansiranja, pri tome poštujući individualni pristup koji je prilagođen kako klijentima koji su već usvojili održiv način poslovanja, tako i klijentima u tranziciji.

„Jedan od mojih važnih zadataka u Raiffeisen banci je definisanje procedura  i sprovođenje pravila za obeležavanje prihvatljivih ESG transakcija koje su u skladu sa internim procedurama Raiffeisen grupacije, koje se, opet, baziraju na međunarodno priznatim pravilima i propisima u ovoj oblasti. Pomenuta pravila između ostalog definišu pravila za prepoznavanje zelenih procesa i proizvoda i samim tim eliminišu mogućnost lažnog promovisanja zelenih aktivnosti kod poslovnih subjekata na svim tržištima takozvanog grinvošinga“, kaže Milić.

Sve aktivnosti koje spadaju u delokrug opisa njenog posla imaju za cilj ublažavanje klimatskih promena, održivo korišćenje i zaštitu prirodnih resursa, kontrolu zagađenja i zaštitu ekosistema.

Reč energija je ženskog roda

Ivona Milić je jedna od članica Savetodavnog odbora WISE mreže. „Na jednom od naših WISE savetovanja rečena je velika istina, a to je da je upravo reč energija ženskog roda i da stoga postoji suštinska veza između ta dva entiteta“, istakla je Milić.

Zelena agenda je neminovnost, sine qua non bez kog nema održive budućnosti za sve nas i našu planetu

Milić veruje da je moć svakog pojedinca velika. „Kada bi svako krenuo od promena kod sebe, u svom mikrokosmosu, koji u najužem krugu čini osnovna jedinka društva – porodica, ali i poslovno okruženje svakog od nas, zaista bismo mogli dosta da promenimo i učinimo. Zelena agenda je neminovnost, sine qua non bez kog nema održive budućnosti za sve nas i našu planetu“, ističe.

Poštovanje ESG koncepta i principa u poslovanju je kamen temeljac zelene agende Srbije

Poštovanje ESG koncepta i principa je kamen temeljac zelene agende, a kako je ESG relativno nova tema na našem tržištu, Milić kao ključnu komponentu ističe edukaciju, kako na internom, tako i na eksternom planu. Izrazila je uverenje da je lični angažman u cilju promovisanja ESG-a od primarnog značaja.

„Svoju ulogu u članstvu u Savetodavnom odboru vidim kao podstrek za dalji rad na podizanju nivoa znanja javnosti o ESG konceptu i za dalju afirmaciju i osnaživanje uloge žena u oblasti zelene ekonomije i energetske tranzicije. Takođe, podržaću i organizovaću mentoring program za članice, jer je danas na ženi zaista velik teret balansiranja između privatnih i poslovnih obaveza. U tom smislu je podrška potrebna i neophodna“, rekla je Milić.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Ostali članci

Neda-Lazendic

Neda Lazendić – posvećenost, stručnost i liderstvo kao zaštitni znak predsedavajuće WISE Srbija mreže žena

U svetu energetike, Neda Lazendić predstavlja primer posvećenosti, stručnosti i liderstva. Ona je direktorka kompanije Windvision i ima preko deset godina
Maja-Turkovic

Maja Turković – liderka energetske tranzicije

Kroz svoj rad u projektima obnovljivih izvora energije i WISE Srbija mrežu žena, Maja Turković ne samo što pomera granice
Iva-Djindjic-Cosic

Iva Đinđić Ćosić: energetska tranzicija otvara vrata za veće angažovanje žena

Iva Đinđić Ćosić je vodeća stručna saradnica za ugovore u Elektromreži Srbije. Po obrazvoanju pravnica, već 18 godina radi u