" Želim nastaviti rad na konverziji otpadne biomase u hidročađ, tehnikom hidrotermalne karbonizacije. Ovim postupkom bih dobila materijal koji prema preliminarnim istraživanjima ima dobru energetsku efikasnost. "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- ekologija
- energetska efikasnost
- obnovljivi izvori energije
- zaštita životne sredine

Organizacija:

Institut za nuklearne nauke Vinča, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Delatnosti:

- Proizvodnja toplotne i/ili električne energije - Obnovljivi izvori energije
- Obrazovna i naučno-istraživačka delatnost

Zvanje:

Doktor nauka - tehnološko inženjerstvo - hemija

Stručna sprema:

Doktor

Strani jezik:

Engleski

Dodatna edukacija:

Transakciona anliza, Psihopolis institut

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Institut za nuklearne nauke Vinca, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju
Pozicija
Istraživač
Period angažovanja
2020 - i dalje
Organizacija
Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina
Pozicija
Istraživač
Period angažovanja
2016 - 2020.

Projekti

Naziv projekta
Razvoj tehnologija i proizvoda na bazi mineralnih sirovina i otpadne biomase u cilju zaštite resursa za proizvodnju bezbedne hrane
Organizacija
Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
Naziv projekta
Valorizacija industrijskog otpada u proizvodnji ekološki prihvatljivog materijala
Organizacija
Bilateralna saradnja sa Francuskom, Program integrisanih aktivnosti “Pavle Savić”
Vremenski period
2018 - 2019.